آگهی مناقصه پروژه پايگاه بهداشت خواجه احمد واقع در شهرستان جم

1396/3/27 0:0

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه پايگاه بهداشت خواجه احمد واقع در شهرستان جم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي آيد.وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

عنوان پروژه

متراژ

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

267 متر مربع

جم

000,000,268 ريال

 

455,325,973,4

2

پياده رو

83 متر مربع

جم

590,269,269

3

سپتيك

30 متر مكعب

جم

482,906,97

جمع كل

 

527,501,340,5

 


محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه  

مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ   96/3/8  لغايت 96/3/13  به مدت 4 روز كاري 

مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 96/3/16  لغايت  96/3/27  ساعت 14:00 بعدازظهر

مكان تحويل اسناد : به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر -دبيرخانه مركزي دانشگاه

بازگشایی :اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ96/3/28 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي ميگردد.

متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند .
 اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     پايگاه.بهداشت.خواجه.احمد     جم    
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >