آگهي مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت جم

1396/3/1 0:0

آگهي مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت جم

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت جم  واقع در شهرستان جم  را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم _ روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر _دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر _ دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.

پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

  رديف

عنوان پروژه

متراژ

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

1239/5 متر مربع

جم

1/300/000/000 ريال

25/798/565/879

2

سپتيك

30 متر مكعب

جم

98/462/509

جمع كل

 

25/897/028/388

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه   

مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  96/2/25  لغايت 96/2/27 ساعت 14:30 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 96/2/28  لغايت 96/3/7  ساعت 14 بعدازظهر

مكان تحويل اسناد : به آدرس بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر- دبيرخانه مركزي دانشگاه

بازگشايی : اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ 96/3/8ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.

متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است

 

 

 

 
 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث     ساختمان     و     سپتيك     جم    

تاریخ بروز رسانی:   20 خرداد 1396

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >