آگهي مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت دشتستان

1396/3/2 0:0

آگهي مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك مركز بهداشت دشتستان

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتيك شبكه بهداشت درمان دشتستان  واقع در شهرستان دشتستان را برگزار  نمايد.لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.

پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند

 

ردیف

عنوان پروژه

متراژ

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

1239/5 متر مربع

دشتستان

1/160/000/000 ريال

23/275/179/004

2

سپتيك

30 متر مكعب

دشتستان

91/702/054

جمع كل

23/367/421/058

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه  
مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  96/2/31  لغايت 96/3/3ساعت 14:30 بعدازظهر
مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 96/3/4   لغايت 96/3/13 ساعت 14:00 بعدازظهر
مكان تحويل اسناد : به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر -دبيرخانه مركزي دانشگاه
بازگشایی : اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 96/3/16 ساعت 13:30در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.
متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند .


 اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث     ساختمان     و     سپتيك     جم    
   

تاریخ بروز رسانی:   20 خرداد 1396

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >