آگهی مناقصه امحاء زباله های بیمارستانی

1396/11/18 0:0

آگهی مناقصه

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید خدمت امحاء زباله های عفونی ، تیز و برنده بیمارستان های تابعه خود به روش سیستم اتوکلاو از شرکت های واجد صلاحیت و توانمند اقدام نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد شرایط مناقصه به آدرس : بوشهرخیابان معلم روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ،دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی اسناد مناقصه را تحویل نمایند .

 

محل و تاریخ توزیع اسناد مناقصه : دبیر خانه مرکزی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز کاری

مهلت اخذ اسناد مناقصه :96/11/18 لغایت 96/11/24 تا ساعت 14:45

مهلت تحویل اسناد مناقصه :  96/11/25لغایت 96/12/05 تا ساعت 14

پاکات پیشنهادی در تاریخ 96/12/06  ساعت 13روز یکشنبه در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  بازگشایی  می شود .
ضمناً متقاضیان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ  500/000/000ريال (پانصد میلیون ریال) را به صورت ضمانت نامه بانکي و یا ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000/000 ريال (پانصد میلیون ریال)  به حساب اعلامی در اسناد مناقصه  به نام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واريز نمايند .
 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     امحاء     زباله.های         عفونی     بیمارستان    
   

تاریخ بروز رسانی:   20 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >