آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان های شهدای خلیج فارس بوشهر، امام خمینی(ره)کنگان

1398/4/4 0:0

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان های شهدای خلیج فارس بوشهر، امام خمینی(ره)کنگان را برگزار  نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مناقصه می باشد.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2098000383000011

تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

350/000/000

2

2098000383000012

تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

180/000/000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  98/4/3  لغايت98/4/5  تا ساعت 19:00
مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 98/4/6  لغايت 98/4/16  تا ساعت 11:00 
تاریخ بازگشایی: 98/4/16   ساعت 12:00
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سایت ملی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

کلمات کلیدی:
مناقصه     نگهداشت‌تاسیسات‌     بیمارستان‌     شهدای‌خلیج‌فارس‌     امام‌خمینی‌(ره)‌کنگان    

تاریخ بروز رسانی:   4 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >