آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم

1398/3/27 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2098000383000009)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم  را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مناقصه می باشد.
مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : چهارصد و پنجاه میلیون ریال ( 450/000/000 ریال )
محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  98/3/26 لغايت 98/3/28تا ساعت 19:00
مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 98/3/29لغايت98/4/9  تا ساعت 12:00 
تاریخ بازگشایی : 98/4/9   ساعت 12:30
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

سایت ملی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     تهیه.مواد.اولیه     طبخ.غذای     بیمارستان.بقیه.اله.الاعظم.(عج).دیلم    

تاریخ بروز رسانی:   27 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >