شهرستان.دشتستان

1

23 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی ولیعصر واقع در شهرستان دشتستان

 

8 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت شهری کلمه واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 

8 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری امیرالمومنین (ع) واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 

4 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت درنگ واقع در شهرستان دشتستان -نوبت دوم

 

31 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه پایگاه بهداشت بهرام آباد واقع در شهرستان دشتستان

 

12 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت میاندشت، محمدجمالی، عطیبه، سرکره واقع در شهرستان دشتستان

 

21 مهر 1399
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز درمانی آبپخش در شهرسـتان دشتستان

 

11 بهمن 1394
مناقصه احداث مرکز بهداشت دهقايد واقع در شهرستان دشتستان

 
1
< >